Kontakty arrow

MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o.

Hájecká 630, 747 22
Dolní Benešov

mapa »

Tel./fax: +420 553 651 099
Tel./fax: +420 553 652 176
E-mail: obchod@msvytahy.cz


Slovenská pobočka

Hlavná 79, 080 01
Prešov

»

Tel: +421 911 510 690
E-mail: obchod@msvytahy.sk

ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005

Navštivte také:
Ostatní produkty arrow

Řada našich partnerů a spolupracovníků má zkušenosti s inženýringem, finančním zabezpečením či samotnou realizací stavebních prací, kterými je třeba se vždycky při revitalizaci bytového fondu zabývat. Proto s povděkem kvitujeme pozvání na členskou schůzi či shromáždění vlastníků, kde přítomné delegáty seznámíme s možnostmi rekonstrukce, technickými provedením, časovou a ekonomickou náročností vč. případných návrhů profinancování.

Jsme připraveni zajistit celou investiční akci tzv. „na klíč“, tzn. od vypracování energetického auditu vč. energetického průkazu budovy, kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení (stávající stav, navrhovaný stav, půdorysy, položkové rozpočty, barevné řešení, statické posudky, požárně bezpečnostní řešení apod.). až po případnou vlastní výměnu plastových oken, zateplení fasády, střechy, sanaci balkónů, rekonstrukci rozvodů či novou elektroinstalaci. Samozřejmostí je vyřízení stanoviska Poradenského a informačního střediska (PIS), vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby na základě postoupené plné moci, bude-li to zapotřebí.

Dotační program PANEL

– program na podporu oprav bytových domů (postavených nejen panelovou technologií, musí však být ze seznamu typových soustav na internetových stránkách cmzrb), resp. na snížení energetické náročnosti budov (je poskytována na IČ právnické osoby – pouze bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, nikoli soukromým majitelům)

Poskytovatel podpory:

Státní fond rozvoje bydlení, resp. Českomoravská záruční a rozvojová banka (pro bankovní záruky a pro dotaci na částečnou úhradu úroků z přijatých úvěrů)

Žádost o dotaci na úhradu úroků musí být podána nejpozději do 6-ti měsíců od uzavření smlouvy o úvěru, nejpozději však před započetím vlastních prací, resp. před podepsáním smlouvy o dílo s dodavatelem elektrických a vyhrazených zařízení. Do počátku října 2007 byla poskytována podpora ve výši až 4 % bodů k přijatému úvěru a to po dobu max. 15 let (s ohledem na délku splácení komerčního úvěru) a to formou připsání dotace v konstantní výši na běžný účet žadatele každých 6 měsíců od okamžiku čerpání úvěru (vždy jen 1/30 a nikoli celá částka). Od dubna 2008 je poskytována dotace do výše max. 2%, v tuto chvíli lze požádat i o „novou“ dotaci na výtahy či elektro (v rámci odstranění technických závad, resp. zlepšení technického stavu budov) u subjektů, kteří již dotaci čerpají, nicméně připravuje se legislativní změna a dotaci bude možné žádat pouze 1 x. Na druhou stranu by však mělo dojít ke zvýhodnění těch investorů, kteří provádějí revitalizaci komplexně až po případnou instalaci solárních systémů (2 – 2,5 – 3 – 4 % body).

Nejčastějšími poskytovateli úvěrů pro BD a SVJ jsou ČSOB, stavební spořitelna Wüstenrot, KB, stavební spořitelna Raiffeisen, ČS. V tuto chvíli se úrokové sazby pohybují nejčastěji od 4,9 % do 5,9 % v návaznosti na délku fixace apod. V drtivé většině případů není zapotřebí zástava nemovitosti ani ručitelské prohlášení, postačí vinkulace pojištění nemovitosti v poměrné výši, popř. blokace 2-3 splátek úvěru na běžném účtu.

Dále zajistíme:

  • 24-hodinový vlastní servis vč. vyproštění
  • pravidelné revize
  • řemeslné a doprovodné práce
  • nátěry a opravy klecí
  • opláštění šachet
  • účast při kontrolách státních orgánů, akreditovaných či autorizovaných osob
  • vyřizování záležitostí na IBP Ostrava, ITI Ostrava, ITI TÜF Ostrava